Åbent brev til ”den bredt anlagte arbejdsgruppe for fremtidens hørerehabilitering” fra Frie Høreklinikker

 

 

Frie Høreklinikker er en ikke-kommerciel sammenslutning af private uafhængige høreklinikker. Vi er 19 CVR-nr fordelt på 29 klinikker over hele landet.

Vi har med interesse fulgt arbejdsgruppens arbejde og engageret os, hvor det er muligt, senest i politiske topmøde på Christiansborg den 7. december 2021 med overskriften ” Bedre hørerehabilitering gennem mere offentligt-privat samarbejde i Danmark” og tilføjelsen ”Behandlingsgaranti og offentligt-privat samarbejde i fremtidens hørerehabilitering”, hvor vi var en gruppe repræsentanter for Frie Høreklinikker blandt tilhørerne.

Efter dette møde besluttede vi at skrive et åbent brev til arbejdsgruppen, et arbejde, der desværre er blevet vældigt forsinket på grund af sygdom, men bedre sent end aldrig følger her vores tilbagemelding.

 

Kære Arbejdsgruppe

Tak for sidst og for et interessant arrangement, der affødte en del tanker og overvejelser hos os – men også en del fælles undren.

På forhånd var vi meget spændte på topmødets indhold, fordi det af den udsendte agenda ikke fremgik hvad forslaget om det offentligt-private samarbejde mere præcist går ud på – udover at vi naturligvis kan regne ud, at vi er en aktiv aktør i dette forslag.

Som dagen skred frem, blev vi desværre ikke meget klogere og begyndte at undre os.

 

1. Vi undrede os over, at ingen oplægsholder tog tyren ved hornene og talte direkte om en fremtidig større medvirken af de private høreklinikker til afhjælpning af nedbringelsen af ventetider i den offentlige høreapparatbehandling, som vi havde regnet med det hele skulle handle om.

 

2. Vi undrede os over, at der i agendaen blev lagt så stor vægt på offentlige ventelister og et ønske om behandlingsgaranti uden at adressere at vi, der befinder os i det private marked, allerede har kapacitet til uden ventetid at varetage behandlingen af endnu flere borgere med hørenedsættelser. Dette fremgår af den offentligt tilgængelige ”Indberetning af forventede ventetider på høreområdet”: Mit Sygehusvalg (esundhed.dk), hvor private høreklinikkers ventetider nu også er oplistet.

 

3. Vi undrede os også over, at der ikke var en eneste oplægsholder der rettede fokus på den økonomiske konsekvens de faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling vil medføre for de private høreklinikker i form af indkøb af nyt måleudstyr, undervisning og træning.

 

4. Vi undrede os over den tilslutning vi oplevede til Høreforeningens udlægning af det audiologiske landskab i Danmark.

Vi oplever, at der fra Høreforeningens side tales ud fra et ret snævert perspektiv som værende en handicaporganisation, da Høreforeningen med ca 8.000 medlemmer repræsenterer en ret begrænset del af det samlede antal danske høreapparatbrugere.

Vi anerkender absolut at Høreforeningen bidrager med en betydningsfuld arbejdsindsats for borgere med komplicerede hørenedsættelser. Men vi oplever ikke, at Høreforeningen er talerør for de 90 – 97 % høreapparatbrugere med ukomplicerede hørenedsættelser, der ikke ser sig selv som en hørehandicappet patient med behov for at være med i en handicapforening.

Mange af os, der bruger briller, betragter jo heller ikke os selv som synshandicappede med behov for at være med i en handicapforening.

Vi ved fra Høreforeningens formand, Majbritt Garbul Tobberup, at når Høreforeningen er en del af arbejdsgruppen, er det med baggrund i den europæiske standard DS/EN 15927, hvor der står, at ”Hearing aid professionals should provide contact details of relevant user organisations for the hearing impaired”.

Vi vil derfor foreslå, at Høreforeningen fremover optræder som en relevant brugerorganisation og dermed også agerer som talerør for de 50 % af høreapparatbrugerne, der har valgt privat høreapparatbehandling.

 

5. Vi undrede os i det hele taget over, at det lader til at det store flertal af borgere med en ukompliceret hørenedsættelse ikke kom i spil i særlig udstrakt grad på topmødet.

 

6. Vi har et opmærksomhedspunkt vedrørende det ”fornemmede” ønske om at private høreklinikker kan bidrage til behandlingsgarantien ved at agere puljeklinikker for den offentlige hørerehabilitering, fordi vi troede, det skulle være dagens klare agenda.

 

7. I Frie Høreklinikker ved vi, hvor vigtigt der er at forholde sig til høreapparattilpasningens kvalitet, kvaliteten af rådgivningen i brugen og vedligehold af apparaterne og den stadige service af apparaterne afholdt af lokale hørespecialister, der kender den enkelte bruger.

Lad os minde om EuroTraks undersøgelse fra 2016 (side 60) om tilfredsheden med høreapparatbehandling i henholdsvis offentlige og private klinikker samt hos ørelægerne (puljeordning og ørelægeejede høreklinikker).

 

Vi kan derfor ønske os, at vi, der rent faktisk til dagligt arbejder med privat hørerehabilitering, bliver bragt mere med på råd i den bredt anlagte arbejdsgruppes fremtidige arbejde.

I Frie Høreklinikker stiller vi os gerne til rådighed for dette samt eventuelle ønsker om en uddybning af vores ovenstående betragtninger.

Afslutningsvist vil vi understrege, at vi er varme fortalere for en styrket og ensartet kvalitet i høreapparatbehandlingen af voksne i såvel offentligt som privat regi og at vi respektfuldt anerkender det store arbejde, gruppen har præsteret.

 

På vegne af Frie Høreklinikker

Regitze Willemoës

Formand